و رزقنی البرائة من اعدائکم
ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخرة....

زیارت عاشورا نشان داد
برای با حسین بودن
برائت از دشمنان لازم است...

#صرفا_جهت_اطلاع