حضرت مولا

                                                                          امشب
                                                                            اذان
                                                                            گریه
                                                                            بگوید
                                                                            بگو،
                                                                            بلال

                                                      سلمان به آه گفت: ابوذر تمام شد !

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  علیرضا قزوه