یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آوردند

شما اول برای کناریتان برمیدارید

و دوباره بعدی را به نفر بعدی میدهید

دقت کنید!!

تا زمانی که برای دیگران برمیدارید، سبد مقابل شما می ماند

ولی حالا تصور کنید 

همان اول برای خود بردارید، میزبان سبد را به نفر بعدی می برد

نعمتهای خدا نیز اینطور است

با بخشش سبد را مقابل خود نگه دارید


+حتی بخشش مهربونی و محبتی که خدا تو وجودتون گذاشته