به قول خسرو شکیبایی:

حال  همه ما خوب است، اما تو باور نکن....!

میدانی

هر قلبی "دردی" دارد...

فقط

نحوه ی ابراز آن متفاوت است!

برخی

آن را در چشمانشان پنهان می کنند

و

برخی در لبخندشان....!

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم...

شاید رنگ مورد علاقه یکدیگرنباشیم!!! 

اما روزی ...

برای کامل کردن نقاشیمان؛ 

دنبال هم خواهیم گشت !...به شرطی که اینقدر نتراشیم همدیگر را تا حد نابودی...!!!!

عید واقعی از آن

کسی است که پایان سالش را جشن بگیرد،نه آغاز سالی که از آن بی خبر است. 

‎ ‎"آخر سالتان قشنگ"


***********************************

سیم خاردار 73 : چشم آزاد بود و بیهوده به اطراف نگاه می کرد و گاهی به محارم الهی برمی خورد که متاسفانه حتماً بر قلب نیز تاثیر سوء گذاشته است.


پنجشنبه آخر سال است ، باید محاسبه اعمال کنیم و ببینیم قلبمان چقدر از طرف چشممان زخمی شده است و آنگاه تصمیم به تغییر بگیریم و از او که مهربانترین مهربانان است کمک بخواهیم و از عمق وجود بخوانیم: