قرآن مثل شیشه ی عطر سربسته است . تا این سرباز نشود و به جامه زده نشود فایده ای ندارد . باید سرش را باز بکنی و استفاده بکنی ، هم خودت استفاده بکنی و دیگران هم بهره مند بشوند ...

 قرآنی که به جلوی ماشین نصب کرده ایم خیلی فایده ای ندارد وقتی فایده دارد که در زندگی انسان بیاید . تا وقتی آیه قرآن بری ما باز نشود خودش را نشان نمی دهد . مثل طاقه ی پارچه ای می ماند که تا باز نشود خودش را نشان نمی دهد . آیه قرآن مثل پارچه است تا باز نشود انسان مشتری نمیشود و راه باز شدن آن هم با تفکر ، تامل و انس است . اگر کسی با قرآن مانوس بشود و آیه ای برایش روشن شود دائم پیرامون آن تامل کند ، خدا به او نورانیتی می دهد و آیه باز میشود . حالا کتاب خوبی یا استاد خوبی سر راهش سبز میشود و آیه برایش باز میشود و یکی از راههای باز شدن عمل به آیه و دنبال کردن آیه است . گاهی با دنبال کردن خودش را نشان می دهد . 


حاج آقا رنجبر

**********************************

سیم خاردار 72 : تفکر و تعمق کم بود .

 امام حسن عسکری علیه السلام:

لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ؛

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است...