*******************

سیم خاردار 49 : در مهلکه سقوط قرار گرفته ام.


بس که حرف زدم و عمل نکردم خسته شدم ... این هفته حرفی برای گفتن ندارم ...

گاهی باید سکوت کرد و بی صدا شروع به عمل کرد ...