مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی)http://www.abna.ir/upload/image/2014/04/14/329148_534bb23b512d9.jpg

 

فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعه ی خانواده ، یکی از فرصت های مهم زندگی است. برای زن و مرد - هر دو - این یک وسیله ی آرامش و آسایش روحی و وسیله دلگرم شدن به تداوم فعالیت زندگی است. وسیله ی تسلی ، وسیله ی پیدا کردن یک غمخوار نزدیک که برای انسان در طول زندگی لازم است. قطع نظر از نیازهای غریزی و جنسی می باشد ، مساله ی تولید نسل و داشتن فرزند هم خود از دلخوشی های بزرگ زندگی است .

پس می بینید از هر دو طرف که انسان نگاه می کند ، ازدواج یک امر مبارک و یک پدیده ی بسیار مفید است. البته مهمترین فایده ازدواج ، همان تشکیل خانواده است و بقیه ی مسائل فرعی و درجه ی دو یا پشتوانه ی این مساله است ، مثل تولید نسل یا ارضای غرایض بشری ، اینها همه درجه دو است ، درجه اول همان تشکیل خانواده است.

بنای نسل بشری به ازدواج است. قوام عالم به ازدواج است. انتقال تمدن ها و فرهنگ ها به ازدواج است. بقای استقلال جوامع - چه از لحاظ سیاسی و چه از جهات دیگر - به ازدواج است. برکات فراوانی بر ازدواج وارد است.

ازدواج ، در حقیقت دروازه ی ورود به تشکیل خانواده است و تشکیل خانواده اساس همه ی تربیت های اجتماعی و انسانی است.

خطبه عقد 74/5/18