روز در منزل درخصوص جابجایی منزل از محله موجود به محله ای که مذهبی نشین است و معروف در تهران ، صحبت می کردیم و داشتیم سبک و سنگین میکردیم انجامش را ..

از محاسن آن که ...

ماه رمضان بود ، شب قسمت شد رفتیم مسجد ارک نمیدونم چی شد حاج منصور ارضی بی مقدمه گفت نمیخواد خونه و محله ات را عوض کنی ، خودت را عوض کن ، نیازی به جابجایی نیست ...

هم من و هم همسرم جا خوردیم ... بعد از مراسم راجع به تصمیم و صحبت حاجی حرف زدیم و از فکر جابجایی منصرف شدیم ...

نگرشمان را کمی تغییر دادیم ...


شب های ماه رمضان نزدیک است و دل تنگ مراسم و مناجات های شب های ارک ...

اللهم الرزقنا ..

ایشاالله تا قبل از رسیدن ماه رمضان آدم بشم و پاک و درست و حسابی وارد ماه خدا بشم ...

خدایا دست منو بگیر که جز تو کسی رو ندارم ...