شیخ رجبعلی خیاط

اکنون سئوال اساسی این است که انسان چگونه می تواند خود را شرک زدایی کند ، و با شکستن بت نفس ، ریشه شرک پنهان و آشکار را در وجود خود بخشکاند و به زلال توحید ناب دست یابد ؟

پاسخ جناب شیخ رجبعلی خیاط این است که :

به نظر حقیر اگر کسی طالب راه نجات باشد و بخواهد به کمال واقعی برسد و از معانی توحید بهره ببرد ، باید به چهار چیز تمسک کند :

اول : حضور دایم

دوم : توسل به اهل بیت (علیهم السلام)

سوم : گدایی شبها

چهارم : احسان به خلق