یاناصرنا

میگفت اون اوایل که ژله اومده بود ما تو عروسی دیدیم، آوردن سر میز ما و بزرگترا با نون میخوردن و به ماها نمیدادن 😂

چقدر ما پیشرفت کردیم

والا به این چیزا فکر کنید که از کجا به کجا رسیدیم 😊

چقدر با گوشی سخته پست گذاشتن