تلویزیون بازی ایران تو جام جهانی را نشون می داده که ایران گل می زنه...

خواهر 10 ساله ش از خوشحالی شروع می کنه به گریه کردن...

وقتی می بینه خواهرش داره گریه می کنه میره جلوی تلویزیون و با همون زبونی که هنوز نیاز به زیرنویس شدن داره، شروع می کنه به دعوا کردن....

دعوا با تلویزیون و فوتبالی که اشک خواهرش را درآورده...(لبخند)

مرد کوچک سه ساله....


پی نوشت:

طینت های پاک، محجوبند و غیور....


امروز شنبه است...هفته را با یاد شهدا شروع کنید....