یاناصرنا

خدایا به ما آن دِه که آن بِه

خواجه عبداله انصاری