هوالحبیب

توی اتوبوس به سمت راهیان نور و سرزمین شهدا میرفتیم، اطراف را که نگاه میکردی، نزدیک ها به خوبی مشخص بود ولی دورتر را که نگاه میکردی غبار آلود بود و هوا نمیگذاشت روستاهای دورتر یا نماهای دورتر را ببینم ...

کمی تفکر کردم

فاصله ما هم با امام زمان (عج) اینطور است

اگر فاصله ما زیاد باشد (بر اثر گناهان) نه امام ما را بهتر می بیند و نه ما میتوانیم با او ارتباط برقرار کنیم

پس باید سعی کنیم فاصله را کم کنیم و از امروز باید شروع شود

حتی یک قدم هم یک قدم است (ترک یک گناه و عملی که امام دوست ندارد)

و باید از کم شروع کنیم ...

دست نوشته نوروز سال 1394