بسم الله الرحمن الرحیم


ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻏﻮﺍﺻﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ؟؟؟؟؟

ﻧﻪ ﺗﻮ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﮐﯿﺶ ﻭ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻫﺎ .. ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﮐﺎﻣﻞ ... ﻧﻪ ..

ﻏﻮﺍﺻﯽ ﺗﻮ ﺁﺏ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﮐﺮﺧﻪ ﻭ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺮ ﻭ ﺍﺭﻭﻧﺪ ... ﺑﺪﻭﻥ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﺍﮐﺴﯿﺰﻥ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ..ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻔﺲ ... ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﺩﺷﻤﻦ ..

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻏﻮاصی ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮﯼ ﺁﺏ ... ؟؟ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺁﺏ ... ﻧﻪ ..

ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺶ ﺗﻮﯼ ﮐﻤﺮ ﻭ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺷﺪﻩ 8 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺭﻭﯼ ﭘﺸﺘﺖ ﻭ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ

ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺖ . ﺍﻭﻧﻢ ﺗﻮ ﺍﺭﻭﻧﺪ ﻭﺣﺸﯽ .. ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ...

ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺭﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺴﺮﺵ ﺍﺳﺖ ...

ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻭ ﭘﯿﺴﺖ ﺍﺳﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ .. ﻧﻪ ...

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺴﺮﺵ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﯿﺎﺩ .. ﭘﺴﺮ ﻏﻮﺍﺻﺶ .. ﭘﺴﺮ ﺧﻂ ﺷﮑﻨﺶ ..... 

ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺎﺯﻩ این روزا بعد از سالها ﺍﻭﻣﺪ ﺍﻭﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶ ...

ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ، ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎﮎ 175 ﺷﻬﯿﺪ ﻏﻮﺍﺹ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﮐﺮﺑﻼﯼ 4 ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻥ . ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ که همه ما کم و بیش از شنیدیم و گفتیم و پست نوشتیم و داغش رو دلمون هست ... ﺑﺒﯿﻦ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﭼﻪ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﮕﻮﺭﺷﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ... ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻥ ﺭﻭ؟؟؟

ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺜﺎﺭﻫﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ..ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﯿﺪﯼ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ

نمیشه ننوشت از آن 175 نفر

*****

عدد 1 یگانگی،الله

عدد 7 بهشت و نور خدا

عدد 5 نشانهء پنج تن

عدد بی نظیر آل کسا

.

این سه تا در کنار هم دارند

عطر اروند و علقمه با یاس

این سه تا در کنار هم یعنی

صد و هفتاد و پنج تا غواص

.

صد و هفتاد و پنج بعد از این

رمز مستی میان عشاق است

صد و هفتاد و پنج هم دیگر

عددی شهره بین آفاق است

.

.

دست بسته؛غریبی حیدر

یادمانی ز فاطمه دارد

تازه فهمیده ایم اروند هم،

حالتی مثل علقمه دارد

.

علقمه یا غریبی اروند؟!

هر دو دارد نشانی از عباس

عطر و بویی گرفته ایران با

صد و هفتاد و پنج تا غواص

سه شنبه همین هفته که داره میاد یعنی 94/3/26

تهران - میدان بهارستان - تا معراج شهدا

ساعت 16 تشیع پیکر همین شهدای دست بسته است

به همه اطلاع رسانی کنیم که جمعیت خوبی بیاد برای مراسم و خودتون با دوستانتون شرکت کنید حتما هر کسی تهران هست

مطلب مرتبط :

آن 175 نفر (1)