سوال:

محصولی از یمن؟ هشت حرفه...

راهنمائی:

1. سعودی هابه هر دری می زنند که کشته هایشان را با آن بپوشانند تا شاید مورد رحمت خدا قرار گیرند!!!

2. نتیجه ی جنگ سعودی ها و یمنی ها...

جواب:

بُرد یمانی