«هر عمل نیک که برای آخرت خود پیش فرستید، پاداش آن را نزد خداوند می‏یابید و آن اجر و ثواب آخرت، بس بهتر و بزرگ‏تر و بیشتر است»(مزمل،آیه 20)


پ.ن: این عکس هم سوغات سفر:)
التماس دعا