لطفا به تصویر زیر دقت کنید...


اینجا اتاق هفت دری، در خانه مشروطیت اصفهانه...

این اتاق فقط در فصل گرما استفاده میشده...

تاریخچه مفصلی داره که فعلا باهاش کاری نداریم....

اما در مورد تصویر...

لطفا برداشت خودتون را از این تصویر بنویسید...

خودمم می نویسم...

هر کی زودتر نوشت(لبخند)