سفر همیشه لذت بخشه..

خصوصا برای ما که مثلاً یه روزه بری اما به اندازه ی یک ماه، خاطره داشته باشی!!

حالا تصور کنید چند روز رفته باشی مسافرت...چه شود؟!!{لبخند}


بگذریم...


یکی از رفقای فسقلی، ما را برد به اتاقش که آثار پیکاسوئی ش را نشون بده...مبهوت این نقاشی موندم.....