1*وقتی ماشینت جوش میآورد، حرکت نمیکنی بلکه کنار میزنی و میایستی وگرنه ممکن است آتش بگیرد. خودت هم همینطور
یعنی وقتی جوش میآوری، عصبی و عصبانی میشوی، تخته گاز نرو! بزن کنار! ساکت باش! و هیچ نگو! وگرنه آسیب میبینی.
این نسخه شفا بخش پیامبر بزرگوار(ص) است که فرمود:
« اذا غَضِبتَ فَاسکُت »
هرگاه عصبانی شدی سکوت کن.


2*شما اگر سیبی را افقی و به سمت مقابل پرتاب کنید، هرگز به سمت شما باز نمیگردد. اما اگر همین سیب را مستقیم و به سوی
آسمان پرتاب کنید دیر یا زود به خود شما باز میگردد.
یادمان باشد خداوند دنیا را افقی نیافریده، بلکه کاملًا عمودی است. پس آدمها هر چه میکنند به خودشان باز میگردد.

از"مثل شاخه های گیلاس"


متن سفید نوشته شده (محض تنوع) انتخابش کنید!