حیف ، گِرای بیسیم‌هایمان عوض شده ...

صدایتان دیگر مفهوم نیست ... !!!

بعداً نوشت :

وقتی گرفتار دنیا که بشی سید صدات کنه که هیچ ،‌ امام هم رو در روت بشینه و صدات کنه صداشو میشنوی اما متوجه نمیشی درست مثل جانباز صفین که امام صداش کرد و گفت آقا متوجه نمیشم چی میگید ...

این روزها کمی درگیر خود با خودم هستم ،‌ دعا کنید