می گفت یه بنده خدائی اومده بود خواستگاری دخترم که:
"دختر شما چون خیلی محجبه است و اینها، ما برای بنده زاده خدمت برسیم..
البته بگم ما خودمون هم خیلی مذهبی هستیم و خب شما می دونید که آدم های مذهبی دو دسته هستند:
اصول گرا و معمولی...

معمولی ها همین ها که فقط به نماز و روزه بسنده می کنند اما اصول گرا که ما باشیم مذهبی تریم..."
گفتم یعنی چی؟
گفت یعنی هیئت می گیریم اما خب عروسی هامون هم مختلطه!!
و چه و چه...
گفتم اون وقت کدوم اصول؟!!
اصول گرا، اصلاح طلب، جناح راست، جناح چپ، حزب فلان، حزب بهمان....همه را بریز دور و بگو:

علی مع الحق و الحق مع علی