من چقدر واسه خودم باید متاسف باشم؟؟!!

خعیلـــــــــــــــــــی..

عالم بی عمل نباشیم صلوات

:)