به نام خدای شهــدا.../


توی سنگر نشسته بودم و به کارهای خودم میرسیدم که...


آلبوم تصاویر , گالری تصاویر , گالری موضوعی , آلبوم موضوعی , آلبوم تصاویر , شهید همت , فرمانده سپاه محمد رسول الله , اتوبان همت , فرمانده جنگ , 8سال دفاع مقدس , محمد ابراهیم همت , شهید بی سر , فرمانده بی سر , عکس با کیفیت , عکس با کیفیت از شهید همت

یک دفعه دیدم حاجی وارد شد اولش به نظر عادی میومد

اما وقتی دیدم محکم انگشتشو تو دستاش گرفته و به خودش میپیچه

فهمیدم که اتفاقی براش افتاده ،ازش پرسیدم چی شده؟

گفت:هیچی فقط دکترو خبر کن.

منم که میدونستم درد زیادی میکشه سریع رفتم و دکترو خبر کردم .

دکتر اومد و انگشتش رو معاینه کرد و بعد فهمیدیم انگشت حاجی در رفته .

بعد از اینکه انگشتشو باندپیچی کردند رفتم و ازش علت این حادثه رو پرسیدم .

اول طفره رفت اما با اصرار من قضیه اش را برایم تعریف کرد که از این قرار بود:»

وقتی حاجی سخنرانی اش برای بچه ها تمام شده بود بچه ها از سر علاقه و عشقی

که به حاجی داشتند طبق معمول میریزند

سر حاجی تا ببوسنش و ابراز محبت کنند.

یکی از بچه ها که قصد داشته دست حاجی رو ببوسه انگشت حاجی

رو تو دستش میگیره و وقتی میخواسته دست حاجی رو ببوسه

انگشت رو به طرف خودش میکشه

که باعث میشه انگشت حاجی کشیده بشه و در بره .

اما حاجی تو جمعیت این درد رو به روی خودش نمیاره.

تا مبادا اون نیرو متوجه کارش بشه.و جلوی حاجی شرمنده بشه.

به همین خاطر خونسردانه از حمع بیرون میاد

و به طرف سنگر میره تا کسی از ماجرا بویی نبره.بله، شهــدا اینجوری بودند که لیاقتــ پیدا کردند که در راه خدا شهیــد بشن.

شهادتــ را به بهــا دهند نه به بهانه..../التماس دعا

در پناه حق

یا زهرا{س}