کم سرمایه ای نیست 
داشتن آدمهایی که حالت را بپرسند! 
ولـــــی .... 
از آن بهتر داشتن آدمهاییست، 
که وقتی حالت را میپرسند 
بتوانـــی بگویی : خـــــوب نیستم