داشتم فکر می‍کردم که برای امروز چی بنویسم ، کلی مطلب منتشر نشده دارم که باید ..

مفاتیح رو باز کردم در اعمال این ماه آمده :

سیدبن طاوس روایتی نقل کرده که ذی القعده محل اجابت دعا است در وقت شدّت ، و در روز یک شنبه های این ماه نمازی با فضیلت بسیار از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) روایت کرده که مجملش آنست که هر که آنرا به جا آورد

توبه اش مقبول و گناهانش آمرزیده شود و خصماء او در روز قیامت از او راضی شوند و با ایمان بمیرد و دینش گرفته نشود (عاقبت بخیر از دنیا می رود) و قبرش گشاده و نورانی گردد و والدینش از او راضی گردند و مغفرت شامل حال والدین او و ذریه او گردد و توسعه رزق پیدا کنند و ملک الموت با او در وقت مردن مدارا کند و به آسانی جان او بیرون شود.

جهت کیفیت این عمل که چهاررکعت نماز است به مفاتیح الجنان مراجعه شود