به آدرس نوشته شده روی برگه اش نگاه کردم ..

خ مرادخانی - ک ش چ - پ23 ...

تعجب کردم بهش میگم :

تا اینجاش رو خوندم ک ش مخفف کوچه شهید این چ چیه دیگه ؟

خنده ای میکنه و میگه :

چ یعنی چمران - یعنی کوچه شهید چمران ...

بهش میگم : اون فیلم بود که اسمش رو گذاشتن چ توی آدرس دادن که نباید اینطور آدرس داد کسی که نمیدونه گمراه میشه ..

بازم میگه چ یعنی چمران ..