پ.ن: هنوزم طبق عادتی که از بچگی دارم برای خدا نامه می نویسم حس خوبی دارد و البته کلی مزایا، امتحان کنید. 😍