تا حالا شده آهن ربا ببینی و نری سمتش؟
آخرش دوست داری بری و یه بار امتحانش کنی...ببینی واقعا آهن رباست یا نه؟(لبخند)
بعد دیدی چه لذتی داره، می گیریش سمت آهن، بعد همه ش می خواد یه طوری بچسبه به آهن ولی مانعش میشی...بعد در یه لحظه، زورش غالب میشه و می چسبه به آهن...
از اون طرف وقتی دو تا آهن ربا را می گیری سمت هم، اگه قطب های همنامشون سمت هم باشه، خودتو بکشی هم نمی چسبند...زورش غالبه...همین آهنرباهای فسقلی را امتحان کن...

تفکر نوشت:
اگه برای رسیدن به هدف، مصمم باشی، هیچی جلودارت نیست...حالا اون هدف می تونه رسیدن یا نرسیدن به مقصودی باشه...


تحریم ها پوسیده شد، رو فکر خود باش
کوری چشمانت، چهل سال ایستادیم...


پی نوشت1:
گل های زنبق فسقلی، که هر سال تو ماه دی جوانه می زنه و تا آخر فروردین، کلی گل قشنگ داده و بعد تمام...