هوالرحمن

فرمود موسی برو یکی بدتر از خودت رو گیر بیار و با خودت به کوه تور بیار (زبان حال میگم)

اومد دید موسی دست خالی هست و فرمود چی شد؟

گفت خیلی گشتم کسی رو پیدا نکردم

فرمود حتی اگه اون سگی که از دروازه شهر داشتی بیرون میامدی و گَر گرفته بود و لحظاتی بهش فکر کردی که بیاری، اگر آورده بودی از نبوت خلعت میکردم ...

لطفا کمی روش تامل و تفکر کنید

یک پیام واضح و مشخص داره

ایشان که پیامبر خدا بودند

وای به حال من نوعی که خودم رو برتر و بالاتر از بقیه و دوستام میدونم

خودمون رو تک میدونیم

یه چیز خاص

باید به این برسیم که هیچی نیستیم