هو الرحمن

دیدید کسی رو که مضطر میشه ؟

قیافش خیلی خوب حالتشو نشون میده

.

آقا محمدامین ما وقتی که جایی هستیم و ما رو گم میکنه سریع چهره اش تغییر میکنه و مضطر میشه و با حالت عجیبی دنبال ما میگرده

این حالتش برای من هم عجیب هست و هم دوست دارم گاهی محک بزنمش توی این حالت و هم تلنگری است به خود من

واقعاً وقتی این حالشو میبینم عجیب بهم میریزم

منی که این حالت رو درخصوص امام زمانم ندارم و باید اینطوری باشم و نیستم

این حالت اضطرار در خود من بوجود نیومده

یا صاحب الزمان عج ...

من هم گمشده هستم ...