با هم قرار گذاشته بودند که یه شب تا صبح بیدار بمونند و پلک روی هم نذارند!!

چرا؟

چون می خواستند ببینند طلوع آفتاب چطوریه....

فقط برای اینکه این صحنه را ببینند یه شب کامل بیدار مونده بودند...در حالی که به قول خودشون، اشک از چشمهاشون جاری بوده...از بس خوابشون میومده اما باز هم مقاومت کردند...

این قضیه مربوط به چند تا بچه ی فسقلیه که قدشون به زور به یک متر می رسه...

داشتم فکر می کردم اگه ما هم به همین میزان همت داشته باشیم، آفتاب طلوع خواهد کرد....


عکس طلوع آفتاب، امروز صبح