بنام حضرت دوست

جوان که باشی و اراده و توان ایستادن نداشته باشی تا پیرمردی که جلوی تو ایستاده است بنشیند، پیر که بشوی چه خواهی کرد؟

لحظه ای خود را جای پیرمرد بگذار و توان امروزت را با توان پیرمرد مقایسه کن و کلاهت را قاضی، ببین باز هم توان نشستن داری یا خیر ...

خود به خود دوست داری ایثار کنی و ناگهان از جای خود بر می خیزی ...

این روزها پیرمردها نیز برای جوانهای روغن نباتی امروز (امروزی مثل من) ایثار می کنند.

دست نوشت 92/10/10

جایمان را به پیرمردها و پیرزن ها بدهیم (لبخند)