بسم الله الرحمن الرحیم

هر چیز که در جُستن آنیم، آنیم

فکر کنیم بهش