بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه داشتم از خیابان بهشت رد میشدم، دیدم یه گربه داره با سرعت تمام میدود و عرض خیابان را طی میکنه، استیل دویدنش مثل چیتا و پلنگ و اینها بود.

به فکر فرو برد بنده رو این موضوع

متاسفانه ماها علی الخصوص من گاهی اوقات اینجوری هستیم، گربه هستیم ولی یه چیزهایی توی خودمون میبینیم که توهم میزنیم که همون چیتا و پلنگ هستیم.

خود بزرگ بینی عامل بیشتر مشکلات ما هست خصوصاً ناراحتی هایی که برامون پیش میاد و فکر میکنیم برای خودمون کسی هستیم.

فکر میکنیم پلنگ هستیم اما غافل از این که ما همون گربه هستیم.

باید خیلی مراقب خودمون باشیم یه لحظه ای از خودمون غافل میشیم و هوای نفس امانمان را می گیرد.