بسم الله الرحمن الرحیم

جون مطلبی از قبل برای این روز به دلیل سفر آماده نکردم فقط یه نکته رو درج میکنم که خوندم و جالب بوده برای خودم.

اگر خداوند عیب هر کسی را روی پیشانی او مینوشت، مطمئن باش صبح هیچ کس (جز افراد خاص) از خانه بیرون نمی آمد.

و در این جمله دو نکته نهفته است:

اول عیوب خودمون رو برطرف کنیم.

دوم عیوب دیگران رو کنکاش، به رخ خودشان و برای دیگران بازگو نکنیم.