بسم الله الرحمن الرحیم

هر کس را بخواهد ( و سزاوار بیند ) عذاب می کند و هر کس را بخواهد ( و شایسته شناسد ) ترحم می کند ، و به سوی او بازگردانده می شوید.
سوره عنکبوت - آیه21 - ترجه مرحوم مشکینی

این آیه رو خوندید؟

لطفا یک بار دیگه بخونید با ترجمه و بهش کمی دقیق شوید و تفکر کنید.

خدا اول میترساند و بعد به رحمت خود امیدوار میکند، دقیقا میخواد حالت خوف و رجا رو تقویت کنه و در نهایت میگه به سوی خودش میریم.

من که در حدی نیستم که بخوام درباره آیات بنویسم

فقط یه دعا میکنم

خدایا ما رو مشمول یرحمُ من یشاء خودت قرار بده از لطف و کرمت

ما دست خودمون نیست گاهی ...