داشتند بحث جدی می کردند...
موضوع بحث: مگس و فواید آن!!
یکی شون می گفت:"آخه مگس به چه دردی می خوره؟!!!"
اون یکی جواب داد:"مگس خیلی به درد می خوره...مثلا خیلی شده که صبح اومده منو بیدار کرده که مدرسه ام دیر نشه!!!(لبخند)

این مباحثه، بین دو تا از بچه فسقلی های محل صورت گرفت....
انصافا خودم تا حالا به این فایده مگس پی نبرده بودم(لبخند)

ولی گذشته از شوخی، داشتم فکر می کردم چقدر عمیقه این مطلب که خدا، مگس را خلق کرده که من رو، صبح برای مدرسه بیدار کنه...
چقدر خوب، رد پای خدا را در این مگس دو زاری می بینه....


خدایا به ما هم از این نگاه ها بده....