داشت گردنش را می خاروند....

گفتم گردنت چی شده؟

گفت پشه کوری خورده!!!

گفتم خودتم دیدی کور بودنشو؟(لبخند)...

خندید...


اما انصافا خیلی حس بدیه یه جا از بدنت اثر گزیدگی باشه و هی محبور بشی بخارونی...آخ آخ آخ آخ...سر انگشتت را پشه نیش بزنه...یعنی قشنگ رو اعصابت رژه میره...


در جایی می خوندم گروه های خونی O، باب میل حشراتند...بنابراین به این دسته از دوستان، تسلیت عرض می کنم(لبخند)

فرآیند نیش زدن پشه را اینجا ببینید لطفا، چون باهاش کار داریم...چندشم میشه و اینها هم نداریم(لبخند)

تفکر نوشت:

یه پشه کوچولو را وقتی نگاه می کنی که چقدر رو داره! بدون اینکه تو متوجه بشی، میاد و تا اونجایی که می تونه، خون تو را می مکه و بعد که کارش تموم شد می فهمی زهرشو ریخته و رفته، آدم لجش میگیره...برای همین وقتی یه پشه می بینی درصدد بر میای که بکشیش!

حالا دو زار پشه است ها...اما می دونی که همین دو زار با تو کاری می کنه که رو اعصابته...هم جسمت را آزار میده و هم با روانت بازی می کنه..

حالا برو در سطح وسیعتر...

دشمن را نباید دست کم گرفت...با چیزهای خیلی کوچیک و ذره ذره، آزار می رسونه..اما همین ذره ذره را تا حد توانش، انجام میده...شاید پیش خودت بگی بابا حالا مگه چی شده؟!..برای تو مهم نیست اما اون به نتیجه ای که می خواسته رسیده....خیلی وقت ها همین مگه چی شده، میکروبی وارد جسمت می کنه که بیا و ببین...جلوی رشد و تعالی تو را که می گیره هیچ، مجبورت می کنه به عقب برگردی چون سیستم ایمنی تو را خدشه دار می کنه....

پس حواست باشه دشمن را دست کم نگیری...دشمن، دشمنه..فرصت گیر بیاره، زهرش را میریزه....