شب قدر است
شب اندازه ها

این شب ها
هر چقدر
اندازه ات
بزرگ باشد و بشود

سهم توست...

خان گرچه بزرگ
بیشتر از ظرفمان
توان بهره برداری نداریم

این شب ها
زیاد نخواهیم
زیاد بشویم!