این را کسی گفت که مبتلا به سرطان است:


سرطان مرگ را به من نزدیک نکرد...

بلکه مرا نسبت به مرگ هوشیار کرد...


گاهی میبینم نوشته هام ملالت و خستگی میاره برای بعضی ها... این جمله که از اون بزرگوار هست اگر بنا باشه شرح بشه دوباره خسته تان میکنم...

پس اگر جمله برایتان جای تامل داشت روش تامل کنید...


بدرد میخوره...
فتدبر