بزرگواری که به اینجا سر میزنی
با قرائت سوره ی فیل، سجیلی روانه کن بر سر ابرهه های زمان

.