آقاجان شرمنده ایم

که برای نیامدنت کارهای بسیاری کرده ایم ..

و برای آمدنت بسیار اندک کار کرده ایم ..


حتی از خودمان هم نمیتوانیم بگذریم ..

حتی از کمی خواب ..


متاسفم برای خودم ..