آقا اجازه من بنویسم برای تو ؟!...

دارائیم تویی، دل و جانم فدای تو ....

می خوانمت به حرمت آوای قدسی ات،

جان می دهد به ما نفس آشنای تو...

وقتی طلوع می کنی از پشت ابرها،

گل می کند زمین و زمان زیر پای تو....

در آسمان دهکده اعجاز می شود،

با شعله ای که می دمد از چشم های تو....

برگرد آخرین سفری را که رفته ای!

تب کرده اند هر دو جهان در هوای تو....

برگرد تا گره بخورد لحظه ای به هم،

فریاد گریه های من و های های تو.....

آقا بیا که هرکسی از راه می رسد،

سرمی دهد طنین انالحق به جای تو!!

تنها خودت شفاعتمان کن که این طلسم،

وامی شود به معجزه ی ربنای تو....

+ اللهم عجل لولیک الفرج بحق فاطمة الزهراء...

++ التماس دعای فراوان دارم از تک تک شما بزرگواران...