امروز روز مولای مهربان و غریب ماست... و برای امروز چیزی را بهتر از مناجات با او ندیدم...

سلام مولای من!

سلام ای به فدای قلب مهربانت...

سلام ای به فدای نگاه پر مهرت...

سلام ای به فدای دستان کریمت...

سلام ای به فدای قدوم پر برکتت!...

سلام ای به فدای قلب پر دردت...

سلام ای به فدای چشمان نمناکت!...

سلام ای سبب ماندن آسمان ها و زمین...

سلام ای سبب روزی رسیدن کائنات...

سلام ای واسطه ی خیر خدا...

سلام ای تمام نور و ای همه مهر!

سلام بر تو و بر خاندان بزرگوارت...

سلام بر تو و بر پدرانت...

سلام بر تو و بر رسول خدا...

سلام بر تو و بر امیرالمؤمنین...

سلام بر تو و بر فاطمه ی زهرا...

سلام بر تو و بر همه ی امامان!...

سلام بر تو ای فرزند حسین!

سلام بر تو ای صاحب الزمان!

سلام بر تو ای یگانه منجی و ای تنها امید!

اینک این منم...:

بنده ای با کوله باری از معصیت

که با دیدگانی پر از شرم نزد شما آمده ام، مولا جان...

آمده ام تا شما را واسطه قرار دهم نزد خدا...

فردا روز عرفه است؛

و میگویند هرکه از قدر جا مانده، در این روز باید خود را به اهل قدر برساند....

آقا نخواه جا بمانم!!

یا سیدی،

تو را به مادرت قسم،

دستم را بگیر...

آقای من!

دعا کن مرا،

و قلبم را،

و نگاهم را،

و دستانم را...

تا جز تو نطلبد،

و جر تو نبیند،

و جز تو را نجوید...


یا صاحب الزمان!

در این روز بزرگ،

نزد پرودگار،

من پر گناه را نیز دعا کن....