مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خود محورند ولی آنان را ببخش ...

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی مهربان باش ...

اگر درستکار باشی فریبت می دهند ولی درستکار باش ...

نیکیهای امروزت را فراموش میکنند ولی نیکوکار باش ...

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد

و در نهایت می بینی که هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند است نه میان تو و مردم ...