بر اساس رهنمود پیامبر اکرم صل الله علیه وآله که به ابوذر فرمود:

ابوذر! باید در هر کاری نیتی پاک داشته باشی ،‌حتی در خوردن و خوابیدن (میزان الحکمه 20999/3984/6578/13)

شیخ رجبعلی خیاط به شاگردان خود مکرر تاکید می کرد که :

همه کارها باید برای خدا باشد ،‌ حتی خوردن و خوابیدن.

و می افزود:

هرگاه این استکان چای را به قصد خدا بخوری ،‌ دل تو به نور الهی منور می شود ،‌ ولی اگر برای حظّ نفس خوردی ، همان می شود که خواسته بودی.