یاناصرنا

قربۀ الی الله فعالیت کردن بدون بصیرت فایده‌ای ندارد

آن ملعون هم قربۀ الی الله در گودال دست به کار شد

حواسمان باشد خودمان را گول نزنیم

چاشنی برای خدا کار کردن را به کارهایمان بدون بصیرت اضافه نکنیم و خودمان را توجیه