ساعت الان 1:56 دقیقه است..

5 نفر دارند اینجا را رصد می کند...

یا حضرت عباس(لبخند)

 

حداقل بیائید اینم گوش بدید...حیف این لحظاته...

التماس دعا

 

از اتاق فرمان! خبر دادند مهمون ها بیشتر شدند...اینم تقدیم به مهمون ها

 

 

 امشب چه خبره نمی دونم....فقط برای همه دعا کنید...چند نفر التماس دعا گفتند...