یاناصرنا

خوب بودن به تنهایی کافی نیست

باید سعی کنیم مفید باشیم