به این تصویر لطفا خوب نگاه کنید...انار میوه بهشتی است...
حال گل انار دیگه نور علی نوره....

تو این مسیر مستقیم، چقدر گل انار ریخته...هر کدوم یه انار میشدند اما روی خاک افتادند تا مسیر را نشون تو بدن...عمق مسیر و صراط المستقیم بودنش را....
به این مهم بیندیشیم...پی نوشت:

از صبر شما سپاسگزارم...

نماز فردا فراموش نشه...